PROJECTS

2019

- Monitoring funkcjonalności oraz skuteczności przejść dla zwierząt w ciągu drogi krajowej nr 15 i 25 wraz z określeniem zagospodarowania oraz stanu technicznego obiektów i wskazaniem działań minimalizujących zjawisko barierowości i śmiertelności zwierząt w latach 2019-2022

- Wykonanie ekspertyzy na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy dla przedmiotów ochrony na obszarze Natura 2000 Łąki Trzęślicowe w Foluszu PLH040027

- Uzupełnienie stanu wiedzy w zakresie występowania i stanu ochrony siedlisk przyrodniczych będących przedmiotami ochrony w obszarach Natura 2000: Nieszawska Dolina Wisły PLH040012, Dybowska Dolina Wisły PLH040011, Solecka Dolina Wisły PLH040003

- Badania monitoringowe związane z eksploatacją autostrady A-1 Toruń-Stryków – odcinek od Węzła Czerniewice do Węzła Kutno Północ od km 151+900 do km 244+300

- Monitoring stanu ekologicznego rzeki Wisły od km 687+000 do km 697+000

- Inwentaryzacja przyrodnicza i uzupełnienie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa centrum logistycznego w Toruniu"

2018

- Karta Informacyjna Przedsięwzięcia oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn."Instalacja elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - obr. geodez. Wyrobki, pow. radziejowski, gm. Topólka w woj. kuj. – pom."

- Ocena stanu źródliska wraz z określeniem kierunków działań ochronnych w Rezerwacie Przyrody "Srebrne Źródła"

- Ochrona czynna - odtwarzanie stanu siedlisk ptaków w granicach rezerwatu przyrody Jez. Rakutowskie

- Opracowanie na potrzeby oceny stanu ochrony trzepli zielonej - Ophiogomphus cecilia, na obszarze Natura 2000 Rogalińska Dolina Warty PLH300012

- Opracowanie na potrzeby oceny stanu ochrony zalotki większej - Leucorrhinia pectoralis, na obszarze Natura 2000 Bagno Chlebowo PLH300016

- Materiały do uzupełnienia stanu wiedzy na obszarze Natura 2000 Kampinoska Dolina Wisły PLH140029 w zakresie gatunków mięczaków i ryb

- Materiały do uzupełnienia stanu wiedzy na obszarze Natura 2000 Dolina Skrwy Lewej PLH140051 w zakresie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin

- Ochrona czynna - odtwarzanie stanu siedlisk poczwarówki zwężonej Vertigo angustior i zatoczka łamliwego Anisus vorticulus w granicach obszaru Natura 2000 PLH280001 Dolina Drwęcy

- Badania monitoringowe związane z eksploatacją autostrady A-1 Toruń-Stryków – odcinek od Węzła Czerniewice do Węzła Kutno Północ od km 151+900 do km 244+300

- Monitoring stanu ekologicznego rzeki Wisły od km 687+000 do km 697+000

2017

- Badania monitoringowe związane z eksploatacją autostrady A-1 Toruń-Stryków – odcinek od Węzła Czerniewice do Węzła Kutno Północ od km 151+900 do km 244+300

- Badania i ocena wskaźników stanu ekologicznego środowisk wodnych rzeki Wisły, w ramach kontynuacji monitoringu porealizacyjnego zmodernizowanego systemu odprowadzania ścieków wylotem W-1 w km 688+300

- Ocena wpływu odprowadzanych ścieków na stan wód Wisły, w strefie oddziaływania zrzutu ścieków, z uwzględnieniem weryfikacji występowania zastoisk wody w korytach bocznych Wisły za wyspami Rachcin i Szpica

- Wykonanie ekspertyz specjalistycznych, nt. rozwiązań systemowych zmierzających do poprawy stanu ochrony ptaków siewkowych Charadriiformes, będących przedmiotem ochrony obszaru specjalnej ochrony ptaków NATURA2000 "Dolina Dolnej Wisły" PLB040003 na potrzeby realizacji projektu pn. „Ptasie wyspy - czynna ochrona ptaków siewkowych w najważniejszych ostojach gatunków”

2016

- Badania w zakresie środowisk wodnych oraz opracowanie kartograficzne na potrzeby analizy wpływu ścieków komunalnych pochodzących z terenu miasta Torunia i aglomeracji toruńskiej na ichtiofaunę Wisły

- Badania środowiskowe na potrzeby realizacji zadania pn.: „Analizy wpływu zabudowy hydrotechnicznej rzeki Brdy dla potrzeb ujęcia wody „Czyżkówko” na faunę znajdującą się w obszarze jej oddziaływania”

- Realizacja działań ochrony czynnej w rezerwacie przyrody „Słone Łąki” i jego otulinie

- Monitoring porealizacyjny modernizacji systemu odprowadzania ścieków z instalacji zakładu produkcji krzemionki SOLVAY Advanced Silicas Poland Sp z o.o. na odcinku rzeki Wisły od km687+000 do km697+000

- Odtwarzanie właściwego stanu ochrony siedlisk gatunków ptaków obszaru Natura 2000 Żwirownia Skoki PLB040005 zgodnie z wytycznymi Planu Zadań Ochronnych

2015

- Monitoring przyrodniczy rzeki Wisły (km 687+000 - km697+000), w rejonie odprowadzania ścieków z instalacji zakładu produkcji krzemionki we Włocławku na terenie Anwil S.A. - na zlecenie SOLVAY Advanced Silicas Poland Sp z o.o.

- Czynna ochrona rezerwatów przyrody – wykonanie projektu planu ochrony dla krajobrazowego rezerwatu przyrody „Przełom Mieni” - na zlecenie RDOŚ w Bydgoszczy

- Nadzór przyrodniczy nad realizacją przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji pola refulacyjnego, funkcjonującego na potrzeby prac utrzymaniowych na rzece Wiśle prowadzonych w celu udrożniania jej koryta oraz zmniejszenia zagrożenia powodziowego na odcinku km 713+000 – 715+900 rzeki Wisły - na zlecenie MELBUD S.A.

- Usługi doradcze dotyczące realizacji przedsięwzięcia zlokalizowanego na odcinku od km 22+350 do 25+020 rzeki Łupawy w zakresie zapisów planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 "Dolina Łupawy" PLH220036 - na zlecenie DO-WAT Sp. j.

2014

- Usługi doradztwa merytorycznego i konsultingu w zakresie ochrony środowiska nt. przewidywanego wpływu odprowadzania ścieków z instalacji zakładu produkcji krzemionki na warunki hydrochemiczne i biocenozy Wisły w rejonie Włocławka - na zlecenie SOLVAY Advanced Silicas Poland Sp z o.o.

- Opracowanie projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Błota Rakutowskie PLB040001 zlokalizowanego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - na zlecenie TP ALAUDA

- Inwentaryzacja przyrodnicza i opracowanie materiałów do wniosku dot. zmiany lokalizacji pola refulacyjnego, na potrzeby przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu prac utrzymaniowych na rzece Wiśle w celu udrożnienia jej koryta oraz zmniejszenia zagrożenia powodziowego - na zlecenie MELBUD S.A.

- Odtwarzanie łąk na obszarze Natura 2000 Błota Rakutowskie w ramach projektu POIS.05.01.00-00-362/12 - na zlecenie TP ALAUDA

- Realizacja działań ochrony czynnej polegających na usuwaniu roślinności szuwarowej oraz drzew i krzewów z wytypowanych obszarów rezerwatu przyrody Bagno Głusza, Jezioro Rakutowskie, Balczewo i Miedzno oraz obszarze Natura 2000 Błota Rakutowskie w ramach projektu POIS.05.01.00-00-362/12 - na zlecenie TP ALAUDA

- Uzupełniająca inwentaryzacja przyrodnicza i opracowanie raportu oddziaływania na środowisko na potrzeby uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. ”Ekstensywne rybackie wykorzystanie infrastruktury dawnego gospodarstwa rybackiego w Żelkowie wraz z planowanym wykorzystaniem energetycznego potencjału spiętrzonych wód rzeki Łupawy, na odcinku km od 22+350 do 25+020” - na zlecenie DO-WAT Sp. j.

- Opracowanie materiałów do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie jazu piętrzącego wraz z jazem upustowym i przepławką dla ryb, grodzy ziemnej i małej elektrowni wodnej na rzece Bzurze w km30+033, przy ul. Staszica w Sochaczewie - na zlecenie ENDICO Sp. z o.o.

2013

- Opracowanie schematu rozmieszczenia obiektów stawowych ze wskazaniem ich funkcji i parametrów hydrologicznych (schemat gospodarowania wodą) w ramach opracowania pn. "Założenia koncepcyjne ekstensywnego rybackiego wykorzystania infrastruktury dawnego gospodarstwa rybackiego w Żelkowie jako kompleksu łowisk wędkarskich - na zlecenie DO-WAT Sp. j.

- Opracowanie projektów planów zadań ochronnych PZO na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska - RDOŚ w Bydgoszczy (wykonanie badań terenowych i udział w pracach nad etapem II procesu planistycznego), dla obszarów Natura 2000:
Jezioro Gopło PLH040007,
Dolina Drwęcy PLH280001,
Solecka Dolina Wisły PLH040003,
Dybowska Dolina Wisły PLH040011,
Nieszawska Dolina Wisły PLH040012

- Ocena wpływu na środowisko przyrodnicze odprowadzania do rzeki Wisły ścieków z instalacji produkcyjnych zlokalizowanych na terenie i w otoczeniu Anwilu S.A., na potrzeby uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia - na zlecenie CHEMEKO Sp. z o.o.

- Raport z realizacji badań przyrodniczych oraz ocena oddziaływania na środowiska wodne i ichtiofaunę projektu pn.: „Budowa systemowej elektrowni węglowej o mocy 2000 MWe w Rajkowach gm. Pelplin, woj. pomorskie wraz z infrastrukturą towarzyszącą i inwestycjami powiązanymi” - na zlecenie Kancelarii Radców Prawnych „CIC” Pikor, Behnke Sp.p. / Elektrowni Północ Sp. z o.o.

2012

- Analiza uwarunkowań środowiskowych wariantów lokalizacji ujęcia wody z rzeki Wisły i zrzutu wody pochłodniczej (ścieków) – na potrzeby przygotowania oceny oddziaływania elektrowni na środowisko, - na zlecenie Elektrowni Połaniec Spółka Akcyjna - Grupa GDF Suez Energia Polska

- Opinia dotycząca wpływu na cele środowiskowe dla wód, przedsięwzięcia pn.: Rewitalizacja i udrożnienie ekologiczne węzła wodnego związanego z istniejącym jazem piętrzącym na rzece Drwęcy (km 11+550) w Lubiczu dolnym wraz z zagospodarowaniem potencjału energetycznego piętrzonej wody – na zlecenie ENERGUM DRWĘCA Sp. z o. o.

- Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, polegającego na budowie zbiornika wodnego w km 39+120 rzeki Dunajec oraz zapory powłokowej piętrzącej wodę powierzchniową w zbiorniku wodnym, przepławki dla ryb, śluzy dla przeprawy kajaków, linii przesyłowej dla zasilania zapory przeponowej, modernizacji ujęcia wody pitnej dla miasta Brzeska oraz instalacji odnawialnego źródła energii (MEW) – na zlecenie MAŁE ELEKTROWNIE WODNE S.C.

- Konsultacje w zakresie zagadnień środowiskowych procesu przygotowania inwestycji Elektrowni GP w Grudziądzu – na zlecenie Kancelarii Radców Prawnych „CIC” Pikor, Behnke Sp.p.

- Przygotowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia oraz wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.”Koncepcja ekstensywnego rybackiego wykorzystania infrastruktury dawnego gospodarstwa rybackiego w Żelkowie wraz z planowanym wykorzystaniem energetycznego potencjału spiętrzonych wód rzeki Łupawy, na odcinku km od 22+350 do 25+020” – na zlecenie DO-WAT Sp. j.

- Porealizacyjna ocena wpływu wycinki drzew, na walory przyrodnicze i uwarunkowania ekologiczne, w obrębie działki ewidencyjnej nr 207/2 w Toruniu

2011

- Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: Rewitalizacja i udrożnienie ekologiczne węzła wodnego związanego z istniejącym jazem piętrzącym na rzece Drwęcy (km 11+550) w Lubiczu Dolnym wraz z zagospodarowaniem potencjału energetycznego piętrzonej wody na etapie realizacji inwestycji – na zlecenie ENERGUM DRWĘCA Sp. z o. o.

- Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.:„Mała Elektrownia Wodna Sochaczew" – na zlecenie ENDICO Sp. z o.o.

- Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. „Jaz na rzece Łupawie w miejscowości Damno. Odtworzenie zbiornika retencyjnego zgodnie z Programem malej retencji województwa pomorskiego oraz wykorzystanie energetyczne potencjału spiętrzonych wód" – na zlecenie ENERGETYKA WODNA S.C.

- Materiały do projekt planu ochrony rezerwatu przyrody „Miedzno”

2010

- Inwentaryzacja przyrodnicza oraz ocena oddziaływania projektu pn. „Rewitalizacja/bagrowanie zbiornika wodnego na rzece Drwęcy wraz z poprawą stanu technicznego stopnia zlokalizowanego w miejscowości Lubicz w km 12+300 rzeki Drwęcy", na środowisko przyrodnicze – na zlecenie Grontmij Polska Sp. z o.o.

- Raport o oddziaływaniu na środowisko: Koncepcji wykorzystania energetycznego potencjału spiętrzonych wód rzeki Łupawy w rejonie jazu Człuchy (km 11+520 ) – na zlecenie DO-WAT Sp. j.

- Raport z oceny oddziaływania na środowisko: Koncepcji ekstensywnego rybackiego wykorzystania infrastruktury dawnego gospodarstwa rybackiego w Żelkowie wraz z planowanym wykorzystaniem energetycznego potencjału spiętrzonych wód rzeki Łupawy, na odcinku km od 22+350 do 25+020 – na zlecenie DO-WAT Sp. j.

- Projekt planu ochrony rezerwatu przyrody „Szczyt Wieżyca Na Pojezierzu Kaszubskim” - na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska - RDOŚ w Gdańsku

- Podwykonawstwo w zakresie opracowania projektu Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 PLH220016 „Mawra-Bagno Biała (Biała)” na zlecenie BULiGL oddz. w Gdyni / RDOŚ w Gdańsku

- Podwykonawstwo w zakresie opracowania projektu Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 „Hopowo” PLH 220010 na zlecenie BULiGL oddz. w Gdyni / RDOŚ w Gdańsku

- Podwykonawstwo w zakresie opracowania projektu planu ochrony rezerwatu przyrody „Gałęźna Góra” z uwzględnieniem zakresu zadań ochronnych dla części obszaru Natura 2000 „Mawra-Bagno Biała PLH220016" na zlecenie BULiGL oddz. w Gdyni / RDOŚ w Gdańsku

- Podwykonawstwo w zakresie opracowania projektu Projekt planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Lewice”, z uwzględnieniem planu zadań ochronnych dla części obszaru Natura 2000 PLH220016 „Mawra-Bagno Biała (Biała)” na zlecenie BULiGL oddz. w Gdyni / RDOŚ w Gdańsku

- Podwykonawstwo w zakresie opracowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Jezioro Modła” na zlecenie BULiGL oddz. w Gdyni / RDOŚ w Gdańsku

- Terenowa weryfikacja fotointerpretacji wybranych siedlisk murawowych i mokradłowych w powiecie ostrowskim (woj. mazowieckie) w ramach projektu pn. "Opracowanie narzędzia do identyfikacji obszarów przyrodniczo cennych w krajobrazie rolniczym” współfinansowany z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (nr PL 0476/E2/2) na zlecenie Instytutu Technologiczno - Przyrodniczego w Falentach.

EARLIER PROJECTS & DEVELOPMENT

2009

- Raport z oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Jeleńcz gmina Kęsowo w województwie kujawsko-pomorskim.

- Plan ochrony Krajeńskiego Parku Krajobrazowego na okres od 1.01.2009 do 31.12.2028 – Uzupełnienie i aktualizacja

- Nadzór w zakresie herpetofauny w ramach prac budowlanych dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i wzmocnieniu drogi krajowej nr 10 na odcinku Wawrzonkowo – Blinno od km 340+675,05 do km 377+071,50.

- Opracowanie środowiskowe w zakresie szczegółowej inwentaryzacji herpetologicznej oraz analizy oddziaływania na populację płazów i gadów inwestycji: Autostrada A1 odcinek węzeł Czerniewice – granica województwa kujawsko – pomorskiego / łódzkiego od km 151+900 do km 230+817.

- Inwentaryzacja przyrodnicza wraz z oceną oddziaływania przedsięwzięcia na siedliska i gatunki ujęte w Dyrektywie Siedliskowej gatunki chronione w ramach „Raportu o oddziaływaniu na środowisko budowy układu komunikacyjnego północno-wschodniej części bydgosko-toruńskiego obszaru metropolitarnego - połączenie drogi krajowej nr 80 z węzłem Turzno na autostradzie A-1

- Przedrealizacyjna opinia nt. oddziaływania na środowisko przyrodnicze planowanego zagospodarowania rybackiego i energetycznego obiektów byłego Gospodarstwa Rybackiego w Żelkowie.

- Przedrealizacyjna opinia nt. oddziaływania na środowisko przyrodnicze planowanego zagospodarowania energetycznego jazu piętrzącego zlokalizowanego na rzece Łupawie w miejscowości Człuchy, gmina Smołdzino, powiat słupski.

- Raport o oddziaływaniu na środowisko: Koncepcji planowanego wykorzystania energetycznego potencjału spiętrzonych wód Drwęcy, w rejonie jazu w miejscowości Lubicz Dolny, gmina Lubicz; planowanej budowy nowych przepławek dla ryb oraz odtworzenia kanału derywacyjnego wraz z montażem Małej Elektrowni Wodnej.

2008

- Ocena oddziaływania na biotyczne komponenty środowiska przyrodniczego projektowanych prac sejsmicznych „Iwonicz – Haczów”.

- Ocena biotycznych walorów środowiska bloków koncesyjnych obszaru badań geofizycznych „Kamień Pomorski”.

- Nadzór nad wykonaniem planów ochrony rezerwatów przyrody: "Mięcierzyn", "Borek", "Buczyna", "Kruszyn"

- Nadzór nad wykonaniem planów ochrony rezerwatów przyrody: "Rzeka Drwęca", "Bagno Głusza", "Jezioro Wieleckie"

- Nadzór nad wykonaniem planu ochrony Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków PLB040004 „Ostoja Nadgoplańska”

2007

- Raport o oddziaływaniu na środowisko autostrady A-1 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, na odcinku od węzła "Czerniewice" do granicy z woj. łódzkim - Opracowanie tekstowe i kartograficzne zasobów biotycznych i wartości ekologicznej.

- Ocena oddziaływania na biotyczne komponenty środowiska przyrodniczego projektowanych prac sejsmicznych 2D „Kostarowce – Zahutyń”.

- Ocena potencjalnego wpływu wstępnego etapu badań sejsmicznych na biotyczne komponenty środowiska przyrodniczego, w rejonie bloków koncesyjnych: „144 Drawno”, „163 Barlinek” oraz „164 Drezdenko”.

- Ocena oddziaływania na biotyczne komponenty środowiska przyrodniczego projektów prac sejsmicznych 2D „Lutynia – Taczanów”, „Czechel” i „Wysocko – Sadowie”.

- Ocena potencjalnego wpływu oddziaływania planowanych prac geologiczno-poszukiwawczych na biotyczne komponenty środowiska przyrodniczego, w rejonie bloków koncesyjnych „Górowo Iławeckie – Bartoszyce”.

- Ocena biotycznych walorów środowiska bloków koncesyjnych obszaru badań geofizycznych „Nowogard – Łobez”.

- Wpływ potencjalnego oddziaływania planowanych prac geologiczno-poszukiwawczych na ożywione komponenty środowiska przyrodniczego, na obszarze bloków koncesyjnych „Wejherowo”, „Kartuzy” i „Kościerzyna”.

- Raport oddziaływania na środowisko projektowanych badań sejsmicznych „Wilga – 2D” – część biotyczna

- Inwentaryzacja przyrodnicza siedlisk NATURA2000 z zał. I „Dyrektywy Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory”, na obszarze Nadleśnictw Trzebciny, Lutówko i Włocławek.

- Inwentaryzacja przyrodnicza Specjalnych Obszarów Ochrony Siedlisk (SOO) Natura2000, na obszarze województwa kujawsko – pomorskiego (m. in. PLH 280001 Dolina Drwęcy, PLH 040003 Solecka Dolina Wisły, PLH 040004 Włocławska Dolina Wisły, PLH 040012 Nieszawska Dolina Wisły, PLH 040011 Dybowska Dolina Wisły, PLH 040007 Jezioro Gopło)

- Opracowanie opisów taksacyjnych i sporządzenie wizualizacji przestrzennej zmienności projektowanych sposobów ochrony czynnej i zabiegów ochronnych w ramach projektu pn. Rewaloryzacja planów ochrony rezerwatów województwa kujawsko – pomorskiego

- Inwentaryzacja lęgowisk ptaków chronionych w obrębie pasa drogowego drogi krajowej nr 10 na odcinku Obrowo-Czernikowo od km 329+465 do km 334+686 i na odcinku Wygoda - Walentowo od km 336+186 do km 340+675 (powiat toruński).

- Ocena skutków przyrodniczych oddziaływania inwestycji „Przeprawa przez rzekę Wartę – nowy przebieg drogi krajowej nr 25” na obszar NATURA 2000 w zakresie badań faunistycznych oraz opracowania kartograficznego.

- Weryfikacja projektu obszaru Natura 2000 PLH040004 Włocławska Dolina Wisły.

- Ocena wpływu planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. Budowa odcinka IV” na stan obszarów w sieci Natura 2000, w zakresie ochrony przyrody i opracowania kartograficznego.

- Ocena zasobów przyrodniczych i wartości ekologicznej obszaru planowanej modernizacji infrastruktury wodociągowej miasta Płocka i okolic.

- Analiza obszarów chronionych okolic miasta Płocka oraz opracowanie badań faunistycznych w ramach projektu pn. "Ocena wpływu na OSO Dolina Środkowej Wisły PLB140004 projektów Miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka"

- Opinia nt. wpływu na środowisko przyrodnicze gospodarki odpadami, wytwarzanymi przez „Gospodarstwo Rolne L. i J. Rusinek” w Dąbrowie Mł., w ramach planowanej hodowli przynęt wędkarskich

2006

- Ocena wpływu Kopalni Torfu „Pawłówek I – obszar B na cele ochrony Natura 2000

- Materiały do raportu oddziaływania na środowisko dla planowanych badań sejsmicznych 2D „Nowosielec - Jata - Chałupki Dębniańskie - Tryńcza”

- Materiały do raportu oddziaływania na środowisko dla planowanych badań sejsmicznych 2D „Wielkie Oczy”

- Materiały do uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko dla projektu badań sejsmicznych planowanych na temacie „Górowo Iławieckie – Bartoszyce 2D”

- Materiały do raportu oddziaływania na środowisko dla planowanych badań sejsmicznych 3D „Sieraków - Pniewy”

2005

- Opracowanie materiałów na potrzeby projektu pn. ocena wpływu na obszary Natura 2000 planowanego przedsięwzięcia pn. „Przeprawa przez rzekę Wartę – nowy przebieg drogi krajowej nr 25 w granicach miasta Konina. Przebudowa drogi krajowej nr 25 na odcinku: granica miasta Konina (ul. Europejska) – gmina Stare Miasto (ul. Główna)”. Opracowanie autorskie. Warszawa.

- Materiały do raportu oddziaływania na środowisko dla planowanych badań sejsmicznych „Chartów N”

- Opinia o wpływie na środowisko projektowanych inwestycji przebudowy i rozbudowy infrastruktury systemu oczyszczania i odprowadzania ścieków dla miasta Płocka i okolic

- Ogólna charakterystyka gatunków drzew i krzewów planowanego arboretum przy nadleśnictwie Włocławek

2004

- Materiały do planu ochrony rezerwatu przyrody „Jezioro Drześno”.

- Materiały do planu ochrony rezerwatu przyrody „Dolina Osy” na lata 2005-2024

- Materiały do planu ochrony rezerwatu przyrody Łęgi na Ostrowiu Panieńskim” na lata 2005-2024

2003

- Materiały do planu ochrony rezerwatu przyrody „Gościąż” na okres od 01.01.2004 do 31.12.2023.

- Materiały do planu ochrony rezerwatu przyrody „Grodno” na lata 2004-2023

PUBLICATIONS - Selected papers

Płąchocki D., Kakareko T., Zubel P., Poznańska M. 2014. Wpływ zabudowy hydrotechnicznej na wodną faunę bezkręgową dolnej Drwęcy w oparciu o metodę Polskiego indeksu biotycznego (BMWP-PL). Wody przejściowe : XXI Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne, Sztutowo. S. 66-67. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa. Elbląg.

Płąchocki D., Poznańska M., Zubel P.. 2014. Wykorzystanie metody polskiego indeksu biotycznego (BMWP-PL), jako narzędzia w ocenach oddziaływania przedsięwzięć na środowisko. Tatrzańskie Warsztaty Bentologiczne : XX Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne, Zakopane: materiały konferencyjne. Uniwersytet Łódzki. Łódź.

Puchałka R., Płąchocki D., Zubel P., Gugnacka-Fiedor W. 2013. Nowe stanowisko wyblinu jednolistnego Malaxis monophyllos (Orchidaceae) w północno-zachodniej Polsce – A new site of Malaxis monophyllos (Orchidaceae) in north-west Poland. Chrońmy Przyr. Ojcz. 69 (3): 179-203. Instytut Ochrony Przyrody PAN. Kraków

Sobota I., Araźny A., Barcikowski A., Birkenmajer K., Grześ M., Gugnacka-Fiedor W., Lankauf R.K., Plichta W., Przybylak R., Zubel P., 2013. Geographical environment in the vicinty of the Nicolaus Copernicus University. [in:] Ancient and modern geoecosystems of Spitsbergen. Zwoliński Zb., Kostrzewski A., Pulina (eds). Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 181-204.

Zubel P., Gugnacka-Fiedor W., Rusinek A., Barcikowski A. 2008. Different faces of polar habitats extremity observed from the angle of arctic tundra plant communities (West Spitsbergen). Ecological Questions 9/2008:25-36

Bohatkiewicz J. (red.), Adamczyk J., Kokowski A., Przystalski A., Baranowski M., Cyzman W., Grabowski Z., Liszkowska E., Kasprzyk K., Kurek R., Zatorska-Sadurska J., Andrzejewska M., Chruścielski B., Cieśliński A., Biernacki S., Drach M., Kreft-Boufał I., Kobiałka Ł., Nałysz K., Połomski B., Rączka K., Rusztecka M., Sladkowski W., Tracz A., Tracz K., Zgrabczyński J., Zubel P., Rosa J., de Arana S. 2007. Podręcznik dobrych praktyk wykonywania opracowań środowiskowych dla dróg krajowych. Na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. „EKKOM” Sp. z o.o. Kraków.

Zubel P., Barcikowski A., Gugnacka-Fiedor W. 2007. The interpretation of the northern Kaffiøyra’s (W Spitsbergen) tundra vegetation pattern applying near-ground remotely sensed data and numerical analysis. Cryogenic resources of polar regions. Proceedings vol.II. Salekhard City.

Barcikowski A., Gugnacka-Fiedor W., Zubel P. 2005. Charakterystyka tundry obszaru Kaffiøyry. W: Grześ M., Sobota I. (red.), Zarys środowiska geograficznego Kaffiøyry (NW Spitsbergen). Instytut Geografii UMK, Oficyna Wydawnicza TURPRESS. Toruń

Barcikowski A., Gugnacka-Fiedor W., Kuczera L., Wincenciak A., Zubel P. 2005. Zastosowanie metod spektrofotometrycznych w analizie roślinności tundry Arktyki i Antarktyki, w: Seminarium Polarne „Interdyscyplinarne aspekty badań polarnych” – materiały konferencyjne. Warszawa

Barcikowski A., Łyszkiewicz A., Loro P., Rektoris L., Smykla J., Wincenciak A., Zubel P. 2005. Keystone species and ecosystems functioning: The role of penguin colonies in differentiation of the terrestrial vegetation in Maritime Antarctica. Ecological Questions vol. 6/2005

Zubel P., Barcikowski A., Gugnacka-Fiedor W. 2004. Spectral response analysis methods in spatial pattern interpretation of tundra vegetation (W Spitsbergen). W: Jendrzejczak E. (red.), Przyroda Polski w europejskim dziedzictwie dóbr natury. 53 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Toruń - Bydgoszcz, PTB o. Bydgoski, o. Toruński, Wydawnictwo ATR Bydgoszcz, s: 106.

Barcikowski A., Gugnacka-Fiedor W., Wojtczak M., Zubel P. 2003. Analysis of arctic tundra (NW Spitsbergen) vegetation from near – ground level remotely – sensed data. In: M. Olech (red.), The functioning of polar ecosystems as viewed against global environmental changes. XXIX International Polar Symposium, Kraków, The Institute of Botany of the Jagiellonian University, pp: 15 – 17


    [Rozmiar: 25661 bajtów]                  [Rozmiar: 12308 bajtów]